Jongerencentrum MGT is een sociaal educatieve organisatie die zich richt op de integratie en emancipatie van jongeren in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. De vereniging is in 1990 opgericht en hoewel ze geestesverwanten heeft opereert het zelfstandig en onafhankelijk van andere organisaties. De beweging is in beginsel intercultureel en staat open voor iedereen en streeft de dialoog en samenwerking na met alle maatschappelijke organisaties in stadsdeel West.

 Organisatiestructuur

Jongerencentrum MGT telt 135 betalende leden en heeft een achterban van meer dan 1000 personen in stadsdeel West en omstreken. Daarnaast zijn er een groot aantal sympathisanten die (nog) geen lid zijn, maar incidenteel meedoen aan de activiteiten. De sturende kracht achter Jongerencentrum MGT is het bestuur. De bestuursleden worden gekozen uit de algemene ledenvergadering.

De sturende kracht achter de Jongerencentrum MGT is het bestuur. De bestuursleden worden gekozen uit de algemene ledenvergadering. Jongerencentrum MGT telt 17 bestuurders. Dit aantal is op zich best hoog, maar ook noodzakelijk om de vele projecten naar behoren uit te voeren.Zo heeft iedere bestuurder een “assistent” die hem te hulp te schiet bij drukke perioden met school of werk. De bestuurders die geassisteerd worden zijn rond de 23 jaar oud, de assisterende bestuurders zijn scholieren van middelbare scholen van 17 of 18 jaar.

Op dit moment is er een zelfstandig opererende jeugdcommissie die bestaat uit jonge bestuursleden. Onder begeleiding van oudere bestuurders organiseren deze jongeren activiteiten voor 10-16 jarigen. Hiermee willen we de jongeren meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen bijbrengen.

Wij hopen dat jongeren door deze activiteiten nader tot elkaar kunnen komen en samen de problematiek die enigszins in onze samenleving bestaat gedeeltelijk kunnen verlichten.

Doelstelling

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is het bevorderen en vergroten van integratie, emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving door onder meer het aanbieden van activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en hanggedrag onder jongeren.

De hoofddoelen van Jongerencentrum MGT zijn:

 • begeleiding en ondersteuning van jongeren
 • het versterken van sociale cohesie en contacten, zowel intern als extern;
 • het beleven van de eigen cultuur;
 • versterking van het gevoel van eigen waarde;
 • advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
 • een betere participatie van de bewoners;
 • een adequate aanpak van de jongerenproblematiek;
 • wegwerken van de achterstand in onderwijs;
 • kadertraining;
 • een intermediaire functie vervullen tussen de achterban en de algemene instellingen;
 • het bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie.

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is begeleiding en ondersteuning van jongeren door onder meer het aanbieden van activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het stimuleren en motiveren van de jongeren, het activeren van de jongeren in de maatschappij en het vergroten van de beheersing van de eigen taal en cultuur.

Naast deze activiteiten biedt Jongerencentrum MGT de jongeren een ruimte terecht kunnen. De ruimte van Jongerencentrum MGT dient al jaren als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en jongeren. Er wordt voor hen, zeven dagen per week van 11.00 tot 23.00 uur, de mogelijkheid geboden in een vertrouwde en bekende omgeving met elkaar te praten.

Daarnaast is de doelstelling dat alle jongeren de gelegenheid krijgen om zich naar eigen interesse buitenshuis en buiten school op een zodanige manier te vermaken dat zij er plezier aan beleven en dat het, los van alle leerprocessen, bijdraagt aan hun vorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Meerdere beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ontmoetingsruimte. De medewerkers van MGT hebben door het bestaan van de ontmoetingsruimte dagelijks intensief contact met een belangrijk deel van de jongeren en zijn in staat in te spelen op acute vragen en problemen. Wij hopen dat deze jongeren en de Nederlandse samenleving door deze activiteiten nader tot elkaar kunnen komen en samen de problematiek die enigszins in onze samenleving bestaat gedeeltelijk kunnen verlichten.

Doelgroep

De jongeren tussen de 10 en 30 jaar in Amsterdam-West en omstreken vormen de grootste doelgroep. Jongerencentrum MGT wil jongeren helpen bij het maken van hun belangrijke keuzes en hun kansen vergroten. Investeren in de jeugd betekent immers investeren in de toekomst. Voor jongeren zal opbouwwerk moeten worden opgezet ter ondersteuning van bestaande activiteiten en initiatieven en voor nieuw te ontwikkelen activiteiten. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden, bevorderen van sportdeelname, vermindering van schooluitval door huiswerkbegeleiding en ouderparticipatie projecten, individuele hulpverlening, bemiddelen bij conflicten tussen jongeren en hun ouders of school, cursussen etc. Jongeren worden gemobiliseerd in het stellen en bereiken van hun doelen. Ook maken jongeren kennis met andere groepen uit de maatschappij en met zaken die buiten hun culturele kader liggen. De begeleiding wordt gegeven door hoog opgeleide vrijwilligers van onze organisatie. Zij functioneren als een rolmodel voor de jongere en helpen hem bij het versterken van zijn vaardigheden en mogelijkheden.

Een andere doelgroep van Jongerencentrum MGT zijn de volwassenen en ouderen. Met de activiteiten voor ouderen wil Jongerencentrum MGT de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Vele ouderen zijn niet voorbereid op ouder worden in Nederland en velen van hen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende. Veelal zijn de ouderen niet op de hoogte van de voorzieningen die de Nederlandse samenleving hen biedt. Om de ouderen wegwijs te maken en te ondersteunen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Aangezien veel ouderen in een isolement dreigen te raken is er binnen de activiteiten ook aandacht om dit te voorkomen en te reduceren. Een deel van de activiteiten van Jongerencentrum MGT zijn gericht op ouderen. Hierbij kan men denken aan voorlichtingsactiviteiten, inloopspreekuren, cursussen en discussiebijeenkomsten.